Privacy policy

UPOZORNENIE NA SÚBORY COOKIES A OCHRANU ÚDAJOV WEBOVEJ STRÁNKY

Posledná aktualizácia 2018

Čo pokrýva toto upozornenie?

Toto Upozornenie na ochranu údajov opisuje ako bude (tiež označené ako „Tempur Sealy", „my" alebo“nás") používať vaše údaje počas používania našich výrobkov, služieb a webových stránok.

Tiež opisuje vaše práva na ochranu údajov vrátane práva namietať proti niektorému spracovaniu, ktoré spoločnosť Tempur Sealy vykonáva. Viac informácií o vašich právach a o tom ako ich uplatniť nájdete v časti „Aké mám práva?".

Pri zhromažďovaní osobných údajov vám môžeme poskytnúť aj ďalšie informácie, o ktorých sa domnievame, že by bolo užitočné poskytnúť relevantné a včasné informácie.

Aké informácie zbierame?

Zbierame a spracúvame osobné údaje o vás, keď komunikujete s nami a našimi webovými stránkami a keď žiadate alebo používate ktorýkoľvek z našich výrobkov alebo služieb. To zahŕňa:
* Vaše meno, vek, dátum narodenia a pohlavie. * Kontaktné údaje, ako napríklad fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. * Vaše užívateľské meno a heslo. * Bankové informácie vrátane informácií o vašej debetnej alebo kreditnej karte a identifikačný kód a číslo účtu a tiež informácie o transakciách vrátane výrobkov, ktoré zakúpite, alebo ak žiadate o financovanie Tempur Sealy alebo inú formu financovania, ktorú ponúkame. * Vaše osobné preferencie, ako napríklad informácie o vašej domácnosti a rozhodnutia o kúpe. * Informácie o vašej komunikácií s nami. * Vaše marketingové preferencie vrátane všetkých súhlasov, ktoré ste nám poskytli. * Recenzie výrobkov alebo odporúčania a ďalší obsah, ktorý nám odovzdáte. * Vďaka údajom o polohe získame informácie o tom, kde sa nachádzate, napríklad adresu, na ktorej pripojíte počítač k internetu alebo obchod, kde si niečo kúpite pomocou platby kartou. * Informácie týkajúce sa prehliadača alebo zariadenia, ktoré používate na prístup k našim webovým stránkam. * Informácie o vašich preferenciách týkajúcich sa webovej stránky.

Zákon a iné predpisy považujú niektoré typy osobných informácií za osobitnú kategóriu. Tieto typy údajov budeme zbierať a používať iba vtedy, ak to zákon dovoľuje. Príklady informácií osobitných kategórií, ktoré spracúvame, sú: zdravotné údaje, ktoré od vás požadujeme (ak si zakúpite od nás výrobky, kde sú dôležité informácie o zdraví, napríklad výrobky určené na zmiernenie bolesti chrbta) a informácie o odsúdeniach a trestných činoch v trestnom konaní aby sme vás prešetrili (potrebujeme vás prešetril v súvislosti s používaním našich služieb alebo v súvislosti s kontrolou stavu personálu a zamestnancov.

Ako používame tieto informácie a aký je právny základ pre toto použitie?

Vyššie uvedené osobné údaje a informácie, ktoré ste nám poskytli používame na nasledujúce účely:
* Ak chcete splniť zmluvu alebo podniknúť kroky spojené so zmluvou: je to relevantné, ak žiadate o jeden z našich finančných produktov alebo služieb. To zahŕňa: * Zber a spracovanie platieb. * Komunikáciu s vami a poskytovanie služieb zákazníkom. * Zabezpečenie dodávky alebo iné poskytovanie výrobkov, služieb alebo cien. * Spravovanie vernostných programov. * Spravovanie nášho vzťahu s vami. * Plnenie záruky. * Ak je to potrebné pre oprávnené záujmy spoločnosti Tempur Sealy, ako je uvedené nižšie, a ak naše práva neprevyšujú vaše práva na ochranu údajov: * Poskytovanie výrobkov a služieb, ktoré ste požadovali, a odpovedanie na akékoľvek pripomienky alebo sťažnosti, ktoré nám môžete poslať. Môžeme spracovávať osobné údaje o vašich rodinných príslušníkoch, rodine a partneroch (ktoré nám dáte). * Uľahčenie vytvárania a zabezpečenia online registrovaných účtov. * Propagovanie našich služieb zákazníkom a potenciálnym zákazníkom, poskytovanie informácií o novinkách a aktualizáciách a hosting alebo správa udalostí. * Sledovanie používania našich webových stránok a online služieb a používanie vašich informácií, ktoré nám pomáhajú monitorovať, zlepšovať a chrániť naše výrobky, obsah, služby a webové stránky, a to online aj offline. * Prispôsobenie si našej webovej stránky, výrobkov alebo služieb. * Prešetrovanie akýchkoľvek sťažnosti, ktoré sme obdržali od vás alebo od iných, o našich službách, výrobkoch alebo webových stránkach. * Viesť naše podnikanie efektívne a správne. To zahŕňa spravovanie našej finančnej pozície, obchodnej spôsobilosti, plánovania, komunikácie, správy a auditu spoločnosti. * Monitorovanie zákazníckych účtov s cieľom odhaliť, predchádzať, prešetrovať a/alebo hlásiť podvody, terorizmus, skresľovanie informácií, bezpečnostné incidenty alebo zločiny v súlade s použiteľným právom. * Správa toho, ako spolupracujeme s inými spoločnosťami, ktoré poskytujú služby pre nás a našich zákazníkov. * V súvislosti s právnymi nárokmi a za účelom dodržiavania regulačných a vyšetrovacích účelov. * Nahrávanie hovorov, keď zavoláte do nášho call centra (vždy vás budeme upozorňovať na zaznamenávanie hovoru). * Žiadosti, ktoré nám poskytnete, ak žiadate o zamestnanie alebo informácie, ktoré získame z referencií alebo od vašich predchádzajúcich zamestnávateľov. * Ak nám dáte súhlas: * Pošleme vám priamy marketing e-mailom a/alebo SMS vo vzťahu k našim výrobkom a službám. * Súbory cookies a podobné technológie umiestnime v súlade s našimi Pravidlami súborov cookies (nižšie) a informáciami, ktoré vám boli poskytnuté pri používaní týchto technológií. * Pri iných príležitostiach, v ktorých vás žiadame o súhlas, použijeme údaje na účel, ktorý v danom čase vysvetlíme. * Na účely, ktoré vyžaduje zákon:

  • Vykonávať kontroly zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a iných tretích strán s cieľom splniť naše zákonné, regulačné a profesionálne povinností.

  • V reakcii na požiadavky vlády alebo orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vedú vyšetrovanie.

Vykonali sme vyvažovacie testy na všetky spracovania údajov, ktoré vykonávame na základe našich oprávnených záujmov, ktoré sme opísali vyššie. Informácie o niektorom z našich vyvažovacích testov môžete získať pomocou nižšie uvedených kontaktov.

Nebudeme schopní poskytnúť požadované výrobky alebo iné služby, ak nám nebudú poskytnuté všetky relevantné osobné údaje. Poskytnutie niektorých informácií, napríklad podrobností, ktoré nám poskytnete, aby sme vám mohli posielať marketingovú komunikáciu, je nepovinné.

Automatické rozhodovanie

Pri vykonávaní niektorých z vyššie uvedených funkcií sa spoliehame na technológiu, ktorá umožňuje automatické rozhodovanie na základe kritérií, ktoré považujeme za relevantné, a informácií, ktoré zbierame o vás alebo o konkrétnej transakcii. Patria sem kontroly úverov a podvodov. Rutinne testujeme náš softvér na zlepšenie presnosti týchto rozhodnutí a na zabránenie neúmyselnej zaujatosti. Tieto rozhodnutia môžu mať pre vás významné účinky, napríklad:
* Zabránenie prístupu k našim službám, ak určíme, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že poskytovanie služby spôsobí porušenie našich regulačných požiadaviek. * Zrušenie transakcií, pri ktorých zistíme, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že transakcia je podvodná (napríklad preto, že platba sa uskutočňuje z miesta, ktoré nezodpovedá našim záznamom pre toho koncového zákazníka), alebo že platiteľ nemá dostatok finančných prostriedkov na pokrytie nákladov. * Zrušenie služby, ak sme zistili, že služba sa používa v rozpore s našimi podmienkami. Napríklad automaticky analyzujeme vaše transakcie, aby sme mohli posúdiť, či sa niektorá z vašich činností nezobrazuje na našom zozname zakázaných činností.

S kým budeme tieto údaje zdieľať?

Vaše osobné údaje budú spracované a sprístupnené z jurisdikcií mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) nám a tretím stranám, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s inými členmi Skupiny Tempur Sealy za účelom spravovania a riadenia funkcií skupiny, vrátane poskytovania našich výrobkov a služieb.

Vaše osobné údaje budú prevedené do pobočiek Skupiny Tempur Sealy a dodávateľom v nasledujúcich krajinách, ktoré nie sú členmi EHP:
* Spojené Štáty Americké [uveďte typy údajov, ktoré sa zdieľajú s U.S.] * India

 

Pri prenose vašich údajov v rámci Skupiny Tempur Sealy používame vnútropodnikovú dohodu obsahujúcu štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Pri prenose vašich údajov do organizácie mimo Skupiny Tempur Sealy používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou na zabezpečenie prevodu, pokiaľ neprevedieme osobné údaje na tretiu stranu, ktorá zaviedla záväzné firemné pravidlá alebo ktorá používa EU-U.S. Štít ochrany osobných údajov, v takom prípade sa môžeme spoliehať na jeden z týchto mechanizmov na zabezpečenie prenosu.

Vaše osobné údaje budú tiež zdieľané s dôveryhodnými tretími stranami, ako sú finanční alebo iní poradcovia, konzultanti a ďalší odborní experti.

Vaše osobné údaje zdieľame so spoločnosťami poskytujúcimi služby na základe zmluvy so spoločnosťou Tempur Sealy. Takéto tretie strany zahŕňajú poskytovateľov služieb plnenia objednávok, webovú stránku a IT hosting, helpdesk, údržbu, činnosti call centra, marketingový výskum a analýzu a platby kreditnou kartou.

Vaše osobné údaje budú tiež zdieľané s vládnymi agentúrami a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní a agentúrami na poskytovanie úverových referencií a predchádzania podvodom, ak to vyžadujú vyššie uvedené účely, ak to vyžaduje zákon alebo právna ochrana našich oprávnených záujmov v súlade s použiteľným právom.

V prípade, že sa podnik predá alebo integruje do iného podniku, vaše údaje sa zverejnia našim poradcom a potenciálnym poradcom kupujúceho a odovzdajú sa novým vlastníkom podniku.

Aké mám práva?

Môžete mať nárok požiadať spoločnosť Tempur Sealy o kópiu vašich osobných údajov, opraviťodstrániť alebo obmedziť ich spracovanie a získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, strojom čitateľnom formáte a môžete nás požiadať o zdieľanie (port) týchto osobných údajov s inými organizáciami. Za určitých okolností môžete mať právo namietať proti spracovaniu.

Ak sme žiadali váš súhlas, môžete ho kedykoľvek stiahnuť. Ak požiadate o stiahnutie vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Tempur Sealy, nebude to mať vplyv na spracovanie, ktoré sa v tom čase už uskutočnilo. Môžete nás tiež kedykoľvek požiadať, aby sme neposielali alebo nevykonávali profilovanie pre priamy marketing.

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej žiadosti odhalilo osobné údaje o inej osobe, čo by predstavovalo porušenie práva tretej strany (vrátane našich práv) alebo ak nás požiadate o vymazanie informácií, ktorých uchovanie od nás vyžaduje zákon alebo uchovanie predstavuje oprávnený záujem. Relevantné výnimky sú zahrnuté v zákone GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov z roku 2018. Budeme vás informovať o príslušných výnimkách, na ktoré sa spoliehame, pri odpovedi na akúkoľvek požiadavku, ktorú predložíte.

Ak chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás spôsobom uvedeným nižšie.

Ak máte nevyriešené obavy, máte právo podať sťažnosť na orgán EÚ na ochranu údajov v krajine, v ktorej žijete, pracujete alebo kde si myslíte, že k porušeniu došlo.

Zásady týkajúce sa súborov cookies

Súbory cookies a podobné technológie

Čo je to?

Súbory cookies sú drobné časti informácií odoslané webovým serverom do webového prehliadača, ktorý umožňuje serveru jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke.  Používajú sa aj iné technológie sledovania, ktoré sú podobné súborom cookies.  Môže to zahŕňať pixelové tagy a sledovanie adries URL. Všetky tieto technológie sú v týchto zásadách spoločne označované ako súbory „Cookies“.

Ako používame súbory Cookies?

Typy súborov cookies, ktoré používame na našej webovej stránke, a účely, na ktoré sa používajú, sú uvedené nižšie:
* Striktne nevyhnutné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po našej webovej stránke a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do bezpečných oblastí našej stránky. Bez týchto súborov cookies nie je možné prostredníctvom našej webovej stránky poskytnúť žiadne služby, ku ktorým by ste chceli mať prístup. * Analytické / výkonnostné súbory cookies: Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako vy a ostatní návštevníci využívate našu stránku, napríklad ktorú stránku navštevujete najčastejšie a či sa zobrazujú chybové správy z webových stránok. Využívame údaje z týchto súborov cookies, aby sme pomohli pri testovaní dizajnov a zabezpečili konzistentný vzhľad a udržali vás na webovej stránke.  Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, sú súhrnné. Používajú sa iba na zlepšenie toho, ako webová stránka funguje. * Službu Google Analytics používame napríklad na anonymné sledovanie používania a aktivity na webovej stránke. Služba Google Analytics je webová analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohla webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú lokalitu. Informácie vytvorené súborom cookies týkajúce sa používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP, spoločnosť Google skráti/zanonymizuje posledné okteto IP adresy pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa odosiela úplná IP adresa a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania záznamov o činnosti webovej stránky pre prevádzkovateľov webovej stránky a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používaním internetu pre poskytovateľa webovej stránky. Spoločnosť Google nepriradí vašu IP adresu k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies zvolením príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookies a IP adresu) stiahnutím a inštaláciou doplnka prehliadača dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. * Môžete odmietnuť používanie služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Odstupné súbory cookies sa zašlú na váš počítač a zabránia budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky:

\Disable Google Analytics\
* Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html or at https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je služba Google Analytics doplnená o „anonymizované IP“, aby sa zabezpečil anonymizovaný zber IP adries (tiež nazývané IP-maskovanie). * Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú našej stránke zapamätať si voľby, ktoré vytvoríte (napríklad používateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate) a poskytovať vylepšené a osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies môžete použiť aj na zapamätanie si zmien, ktoré ste urobili, napríklad veľkosť textu, písma a tiež na ďalších častiach webových stránok, ktoré si môžete prispôsobiť. Môžu sa použiť aj na poskytovanie služieb, ktoré ste požadovali, ako napríklad sledovanie videa alebo komentovanie. Navyše môžu tieto súbory cookies slúžiť na to, aby umožnili funkčnosť voliteľnej služby, ako je napríklad ponuka live chat-u.  Informácie, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu aktivitu prehliadania na iných webových stránkach. * Zacielené súbory cookies: Tieto súbory cookies sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú dôležité pre vás a vaše záujmy. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a na meranie efektívnosti reklamnej kampane. Tieto súbory cookies sa spúšťajú len s vaším súhlasom. Môžete poskytnúť svoj súhlas buď zatvorením banneru cookie zobrazeného na vstupnej strane našej webovej stránky alebo prehliadaním webovej stránky mimo banneru cookie a kliknutím na niektorú z jeho položiek. Upozorňujeme, že váš súhlas sledujeme použitím technických súborov cookies; preto v prípade, že odstránite všetky cookies uložené vo vašich zariadeniach, banner sa opätovne zobrazí. Zvyčajne sa umiestňujú pomocou reklamných sietí s povolením prevádzkovateľa webovej stránky. Pamätajú si, že ste navštívili webovú stránku a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, ako sú zadávatelia reklamy. Zacielené alebo reklamné súbory cookies sú často prepojené s funkciami stránky, ktoré poskytuje iná organizácia. * Súbory cookies spojené so sociálnymi médiami: Tieto cookies umožňujú zdieľať to, čo ste robili na našich stránkach so sociálnymi médiami, ako sú Facebook a Twitter. Tieto súbory cookies nie sú pod našou kontrolou.  Prečítajte si príslušné zásady ochrany osobných údajov za účelom zistenia toho, ako fungujú ich súbory cookies. * Pixelové tagy: Tiež známe ako čisté GIF alebo web beacon. Ide o neviditeľné tagy umiestnené na určitých stránkach našej webovej stránky, ale nie vo vašom počítači. Pri prístupe na tieto stránky vytvárajú pixelové tagy všeobecné upozornenie na túto návštevu. Zvyčajne pracujú v spojení so súbormi cookies a zaznamenajú, kedy konkrétne zariadenie navštívi konkrétnu stránku. Ak vypnete súbory cookies, pixelový tag jednoducho zaznamená anonymnú návštevu webovej stránky. * URL adresy na sledovanie: Používa sa na určenie toho, odkiaľ je odkazujúca webová stránka prístupná.

Ak vôbec nechcete povoliť súbory cookies alebo chcete povoliť použitie niektorých súborov cookies, odvolajte sa prosím na nastavenia vášho prehliadača. Môžete tiež použiť nastavenia svojho prehliadača, aby ste mohli kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas s používaním súborov cookies a vymazať už nastavené cookies. Upozorňujeme, že odstránením našich súborov cookies alebo zablokovaním budúcich cookies nemusíte mať prístup do určitých oblastí alebo funkcií našej stránky.

Ak chcete zistiť viac informácií o súboroch cookies, prosím navštívte: www.allaboutcookies.org alebo si pozrite www.youronlinechoices.eu kde nájdete ďalšie informácie o behaviorálnej reklame a online bezpečnosti.

Ako dlho budete uchovávať moje údaje?

V prípade, že spracúvame údaje o registrácii účtu, robíme to po dobu, kým je váš účet aktívny, alebo ak ste aktívnym používateľom našich webových stránok a najviac po dobu nasledujúcich šiestich rokov.

Ak spracúvame osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy alebo za účelom súťaže alebo prieskumu, uchovávame údaje šesť rokov od vašej poslednej interakcie s nami.

Ak spracúvame osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, spracúvame údaje, až kým nás nepožiadate, aby sme s touto činnosťou prestali, a krátku dobu potom (aby sme mohli realizovať vaše požiadavky). Zaznamenávame tiež skutočnosť, že ste nás požiadali, aby sme vám neposlali priamy marketing ani nespracúvali vaše údaje, aby sme mohli v budúcnosti rešpektovať vašu žiadosť.

Aktualizácia tohto Upozornenia na ochranu osobných údajov

Toto Upozornenie na ochranu osobných údajov je možné aktualizovať pravidelne. Pravidelne aktualizujeme dátum, ktorý sa na nachádza v hornej časti tohto Upozornia na ochranu osobných údajov. Pri niektorých príležitostiach vám môžeme aktívne oznamovať činnosti týkajúce sa spracovania údajov alebo významných zmien tohto Upozornenia na ochranu údajov, ako to vyžaduje použiteľné právo.

Kontaktujte nás

Dúfame, že dokážeme uspokojiť vaše otázky, ktoré môžete mať v súvislosti so spracovaním vašich údajov. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa toho, ako spracúvame vaše údaje, neváhajte kontaktovať.

Vyskúšajte si produkty
TEMPUR® na našich predajniach.